Περιβάλλον

Τα Αέρια Καύσιμα (Υγραέριο/LPG & Φυσικό Αέριο/CNG) είναι απολύτως φιλικά για το περιβάλλον. Η χρήση τους συντελεί στο να επιτευχθούν οι στόχοι του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Το Υγραέριο παρουσιάζει ανώτερα επίπεδα απόδοσης συγκριτικά με τα υγρά και στερεά καύσιμα, ενώ υπερτερεί και έναντι του Φυσικού Αερίου όσο αφορά τις εκπομπές… Περισσότερα“Περιβάλλον”